Struktura akcjonariatu
wg najlepszej wiedzy Spółki

Akcjonariusz

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów na WZA

% udział głosów na WZA

RAZEM

19.514.647

100%

25.889.647

100%

Adam Kidała

4.132.353

21.18%

6.257.353

24.17%

Jacek Rożek

4.132.353

21.18%

6.257.353

24.17%

Jerzy Wodarczyk

4.132.353

21.18%

6.257.353

24.17%

Konsorcjum Stali S.A.

1.130.068

5,79%

1.130.068

4,36%

Pozostali akcjonariusze

4.647.000

23.80%

4.647.000

17.95%

„Bowim” S.A. zakup w ramach operacji buy back *”

1.340.520

6,87%

1.340.520

5,18%

Data ostatniej aktualizacji 15.09.2017 r.

* akcje własne skupione w ramach operacji buy back nie biorą udziału podczas WZ Spółki