DANE JEDNOSTKOWE ROCZNE:

Wybrane dane finansowe

Pobierz jako plik xlsx

Sprawozdanie finansowe

Pobierz jako plik xlsx

Wybrane dane finansowe 
(w tys.PLN)20162015201420132012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów875.957808.634750.635765.007984.540
Przychody z działalności operacyjnej ogółem883.609814.354757.666772.412985.768
Zysk (strata) na działalności operacyjnej38.9443.8698.8096.6148.670
Zysk (strata) brutto22.647702.5741.347-7.410
Zysk (strata) netto18.5364512.7131.052-6.663
Aktywa razem364.385281.168335.804291.309367.367
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania248.653180.345231.966183.186261.141
Zobowiązania długoterminowe60.04020.56427.37930.65523.274
Zobowiązania krótkoterminowe188.613159.780204.586152.531237.867
Kapitał własny115.733100.823103.839108.123106.226
Kapitał zakładowy1.9511.9511.9511.9511.951
Liczba akcji (szt.)19.514.64719.514.64719.514.64719.514.64719.514.647
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję00000