DANE JEDNOSTKOWE ROCZNE:

Wybrane dane finansowe

Pobierz jako plik xlsx

Sprawozdanie finansowe

Pobierz jako plik xlsx

Wybrane dane finansowe 
(w tys.PLN)2015201420132012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów808.634750.635765.007984.540
Przychody z działalności operacyjnej ogółem814.354757.666772.412985.768
Zysk (strata) na działalności operacyjnej3.8698.8096.6148.670
Zysk (strata) brutto702.5741.347-7.410
Zysk (strata) netto4512.7131.052-6.663
Aktywa razem281.168335.804291.309367.367
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania180.345231.966183.186261.141
Zobowiązania długoterminowe20.56427.37930.65523.274
Zobowiązania krótkoterminowe159.780204.586152.531237.867
Kapitał własny100.823103.839108.123106.226
Kapitał zakładowy1.9511.9511.9511.951
Liczba akcji (szt.)19.514.64719.514.64719.514.64719.514.647
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję0000