HISTORIA OPERACJI NA AKCJACH

PIERWSZE NOTOWANIE

Kapitał zakładowy „Bowim” S.A. wynosi 1.951.464,70 zł i dzieli się na 19.514.647 sztuk akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, w tym:

  • 6.375.000 akcji serii A (imiennych uprzywilejowanych co do głosu, 2:1),
  • 6.375.000 akcji serii B (zwykłych na okaziciela),
  • 3.882.000 akcji serii D (zwykłych na okaziciela),
  • 765.000 akcji serii E (zwykłych na okaziciela),
  • 2.117.647 akcji serii F (zwykłych na okaziciela).

Pierwsze notowanie akcji „Bowim” S.A. na GPW w Warszawie miało miejsce 25.01.2012r.
Do obrotu na rynku głównym trafiło 13.139.647 akcji serii B, D, E oraz F. Akcje serii F objęło w prywatnej ofercie Konsorcjum Stali S.A.
Pierwsza sesja spółki „Bowim” S.A. (PLBOWM000019) zakończyła się przy kursie akcji na poziomie 10,50 zł (23,5% zysku). Przez moment kurs walorów wynosił nawet 14,99 zł. Obroty były niewielkie i wyniosły łącznie 84,2 tys. zł. Spółka nie przeprowadzała publicznej oferty. Była ona planowana na październik 2011r. jednak z uwagi na złą sytuację na giełdach światowych, w tym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Zarząd „Bowim” S.A. podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej.

PODZIAŁ AKCJI (SPLIT)
Spółka nie dokonała podziału akcji.

DYWIDENDA
Spółka nie deklarowała i nie wypłaciła dywidendy za lata 2011, 2012, 2013 oraz 2014

PRAWO POBORU
Nie miało miejsca.

KOLEJNE EMISJE AKCJI
Od dnia debiutu „Bowim” S.A. na GPW w Warszawie do dnia dzisiejszego Spółka nie emitowała nowych akcji.

KOLEJNE WPROWADZENIE AKCJI DO OBROTU
Nie miało miejsce kolejne wprowadzenie akcji do obrotu.

WEZWANIA
Zdarzenie nie wystąpiło.

PRZYMUSOWY WYKUP
Spółka nie brała udziału i nie była stroną przymusowego wykupu.

NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

DATAILOŚĆ NABYWANYCH AKCJI% UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM% GŁOSÓW NA WZ SPÓŁKI
ŁĄCZNIE1.392.6807.14%5,38%
09.05.2014 r.161.1000.83%0.62%
10.07.2014 r.32.2200.16%0.13%
15.07.2014 r.32.2200.16%0.13%
14.08.2014 r.32.2200.16%0.13%
15.09.2014 r.32.2200.16%0.13%
15.10.2014 r.32.2200.16%0.13%
14.11.2014 r.32.2200.16%0.13%
15.12.2014 r.32.2200.16%0.13%
15.01.2015 r.31.2400.16%0.12%
13.02.2015 r.31.2400.16%0.12%
13.03.2015 r.31.2400.16%0.12%
15.04.2015 r.31.2400.16%0.12%
15.05.2015 r.31.2400.16%0.12%
15.06.2015 r.31.2400.16%0.12%
15.07.2015 r.31.2400.16%0.12%
14.08.2015 r.31.2400.16%0.12%
15.09.2015 r.31.2400.16%0.12%
15.10.2015 r.31.2400.16%0.12%
13.11.2015 r.31.2400.16%0.12%
15.12.2015 r.31.2400.16%0.12%
15.01.201628.6900.15%0.11%
15.02.201628.6900.15%0.11%
15.03.201628.6900.15%0.11%
15.04.201628.6900.15%0.11%
13.05.201628.6900.15%0.11%
15.06.201628.6900.15%0.11%
15.07.201628.6900.15%0.11%
12.08.201628.6900.15%0.11%
15.09.201628.6900.15%0.11%
14.10.201628.6900.15%0.11%
15.11.201628.6900.15%0.11%
15.12.201628.6900.15%0.11%
13.01.201726.0800.13%0.10%
15.02.201726.0800.13%0.10%
15.03.201726.0800.13%0.10%
14.06.201778.2400.40%0.30%
14.07.201726.0800.13%0.10%
14.08.201726.0800.13%0.10%
15.09.201726.0800.13%0.10%
13.10.201726.0800.13%0.10%
15.11.201726.0800.13%0.10%
15.12.2017
15.01.2018
15.02.2018
15.03.2018
13.04.2018

Podstawa prawna:

1. Upoważnienie udzielone uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Bowim” S.A. z dnia 7 marca 2014 r., o której podjęciu Emitent informował raportem bieżącym     nr 17/2014 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podjętej na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych,

2. Warunkowa umowa sprzedaży akcji z dnia 07 marca 2014 roku zawarta z Konsorcjum Stali S.A.

3.  Aneks nr 4 z dnia 24 stycznia 2014 r. do porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r., zawartego pomiędzy Spółką a Konsorcjum Stali S.A..