SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ BOWIM S.A.

Zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) BOWIM S.A. informuje, że przetwarza dane osobowe, zgodnie z wykazem podanym poniżej i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO. Szczegółowe odniesienie do poszczególnych baz danych osobowych, odpowiednio do celu ich przetwarzania oraz spełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do właścicieli danych osobowych zawartych w tych bazach znajduje się w odpowiednich zakładkach po kliknięciu linku z nazwą bazy.

Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w BOWIM S.A. :

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez BOWIM S.A. mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, żądania zapomnienia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo to można realizować w siedzibie BOWIM S.A. w Sosnowcu (41-200) przy ulicy Niweckiej 1e w godzinach urzędowania podanych do publicznej wiadomości na stronie www.bowim.pl

BOWIM S.A. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych: rodo@bowim.pl

BOWIM S.A. informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru , zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Wykaz baz danych osobowych w stosunku do których spełniono obowiązek informacyjny – (po kliknięciu poniższych linków wyświetlą się dodatkowe informacje, wymagane w art.13 RODO):

Pracownicy

Członkowie rodzin pracowników

Poczta mailowa i telefony służbowe

Kontrahenci

Dane związane z prowadzeniem Spółki

Pracownicy

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie – BOWIM S.A. w celach związanych z zatrudnieniem i w zakresie zawartej umowy na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO i w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, zaopatrzenia emerytalnego, BHP, szkoleniowe, rozliczenia czasu pracy) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) .

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia zatrudnienie.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 50 lat od momentu ustania zatrudnienia.

Członkowie rodzin pracowników
Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie – BOWIM S.A. w celach związanych z udzielaniem świadczeń socjalnych, zasiłków lub z rozliczeniem czasu pracy zatrudnionych w firmie pracowników i są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO.


Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Dane zostały pozyskane od członka rodziny zatrudnionego w BOWIM S.A. Podanie danych w celu otrzymania świadczeń socjalnych, zasiłków lub dodatkowych dni wolnych od pracy jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia spełnienie wymienionych uprawnień przez pracowników.

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa lub w regulaminach wewnętrznych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ustania zatrudnienia.

Poczta mailowa i telefony służbowe

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa adres e-mail lub numer telefonu przetwarzany jest w naszej firmie – BOWIM S.A. w celach komunikacji, na podstawie art.6 ust.1 lit. f) RODO.

Podanie danych wynika z potrzeby szybkiego kontaktu, a nie podanie ich ogranicza kontakt do tradycyjnego za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, na zasadzie dalszego przesyłania poczty dot. konkretnej omawianej tematyki w gronie większej grupy osób, a także dostawcom usług hostingowych. Dane osobowe zostały pozyskane z różnych źródeł, tj.:

∙ bezpośrednio od Państwa, co uznajemy, jako wyrażenie zgody poprzez wykonanie konkretnej aktywności lub podpisanie zgody na kontakt teleinformatyczny ∙ z publicznych stron internetowych (kategorie: dane zwykłe, adres e-mail, numer telefonu, nazwa lub imię i nazwisko, adres) Dane będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia.

Zakres przetwarzanych danych: adres e-mail, numer telefonu, nazwa, adres, imię i nazwisko, treść informacji.

Kontrahenci

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie – BOWIM S.A. w celach związanych:
• ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem towarów i usług i są przetwarzane w zakresie zawartej umowy kupna sprzedaży towarów lub usług lub innej umowy gospodarczej na podstawie art.6 ust.1lit. b) RODO
• w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, dochodzenie roszczeń) dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. c) RODO
• w zakresie windykacji należności i obsługi prawnej, dane są przetwarzane w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) RODO

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.
Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury i ich niepodanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.
Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa, a te obejmują także podmioty ubezpieczające wierzytelności Spółki, podmioty świadczące na jej rzecz usługi w zakresie faktoringu lub inne usługi finansowe oraz firmy obsługujące systemy informatyczne.
Przekazane Spółce przez kontrahenta dane ekonomiczno – finansowe w związku z istniejącą lub planowaną współpracą handlową, mogą być przez Spółkę udostępnione w niezbędnym zakresie innym odbiorcom, spośród kategorii wskazanych w zdaniu poprzednim. Przez kontrahenta rozumie się również podmiot udzielający zabezpieczenia wierzytelności przysługujących Spółce (osobistego lub rzeczowego). Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą lub przez 10 lat od zakończenia trwania umowy.
Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w którym nie stwierdzono odpowiedniego stopnia ich ochrony. Stosuje się w takim przypadku odpowiedni sposób techniczny zabezpieczenia tych danych w momencie ich przekazywania oraz w umowach biznesowych.

Dane związane z prowadzeniem Spółki

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie – BOWIM S.A. w celach związanych z bieżącym prowadzeniem Spółki w oparciu o art.6 ust.1 lit. f) w książkach teleadresowych, dokumentach magazynowych, rejestrach na portierni, systemie wagowym i inne t. p.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z bieżących potrzeb Administratora lub z regulaminów wewnętrznych. Podanie danych jest konieczne dla realizacji współpracy biznesowej a ich niepodanie utrudniłoby wykonanie określonego zdarzenia biznesowego.
Odbiorcy danych osobowych są określeni w wewnętrznych procedurach oraz są nimi także firmy obsługujące systemy informatyczne.
Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ostatniego kontaktu.