Produkcja własna
4 maja 2016
Relacje Inwestorskie- kopia zapasowa
29 grudnia 2016

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Informujemy Państwa, iż stwierdziliśmy zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000544533, osoby prawnej pod firmą: BOWIM SA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynin 25B, 01-469 Warszawa (NIP 5223023495).

Zarząd "BOWIM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Niweckiej 1E wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001104, posługującego się NIP nr 645-22-44-873 oświadcza, iż:

1) reprezentowana przez niego spółka, ani żadna inna spółka należąca do Grupy Kapitałowej BOWIM nie ma nic wspólnego z przywołaną wyżej spółką BOWIM SA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2) pomiędzy żadną ze spółek z Grupy Kapitałowej BOWIM a tą spółką nie istnieją żadne powiązania kapitałowe czy też osobiste (personalne).
3) żadna ze spółek z Grupy Kapitałowej BOWIM nie udzielała spółce BOWIM SA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa do udzielania nazwy "BOWIM" w jakimkolwiek zakresie i konfiguracji.
4) żadna ze spółek z Grupy Kapitałowej BOWIM nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania BOWIM SA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym, prosimy o staranną weryfikację wszelkich podmiotów, które używają nazwy "BOWIM" z ewentualnymi dodatkami fantazyjnymi lub wskazującymi na formę prawną.
Zarząd "BOWIM" Spółka Akcyjna informuje przy okazji, iż podejmie niezwłoczne działania, w szczególności w oparciu o art. 5 ustawy z 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zmierzające do zaniechania nieuprawnionego i mogącego wprowadzać Klientów w błąd co do tożsamości kontrahenta, posługiwania się przez ww. podmiot, zastrzeżonym w Urzędzie Patentowym RP znakiem towarowym BOWIM.