Struktura akcjonariatu
wg najlepszej wiedzy Spółki

Akcjonariusz

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów na WZA

% udział głosów na WZA

RAZEM

19.514.647

100%

23.761.027

100%

Adam Kidała

4.132.353

21.18%

6.257.353

26.33%

Jacek Rożek

4.132.353

21.18%

6.257.353

26.33%

Jerzy Wodarczyk

4.132.353

21.18%

6.257.353

26.33%

Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

1.468.974

7.53%

1.468.974

6.18%

Pozostali akcjonariusze

3.519.994

18.02%

3.519.994

14.83%

w tym Konsorcjum Stali S.A.

341.968

1.75%

341.968

1.44%

„Bowim” S.A. zakup w ramach operacji buy back *

2.128.620

10.91%

0

0.00%

Data ostatniej aktualizacji 15.07.2020 r.

* akcje własne skupione w ramach operacji buy back nie biorą udziału podczas WZ Spółki