Struktura akcjonariatu
wg najlepszej wiedzy Spółki

Akcjonariusz

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów na WZA

% udział głosów na WZA

RAZEM

19.514.647

100%

25.889.647

100%

Adam Kidała

4.132.353

21.18%

6.257.353

24.17%

Jacek Rożek

4.132.353

21.18%

6.257.353

24.17%

Jerzy Wodarczyk

4.132.353

21.18%

6.257.353

24.17%

Pozostali akcjonariusze

5.158.958

26.42%

5.158.958

19.92%

w tym Konsorcjum Stali S.A.

511.958

2.62%

511.958

1.98%

„Bowim” S.A. zakup w ramach operacji buy back *”

1.958.630

10.04%

1.958.630

7.57%

Data ostatniej aktualizacji 15.11.2019 r.

* akcje własne skupione w ramach operacji buy back nie biorą udziału podczas WZ Spółki