Struktura akcjonariatu
wg najlepszej wiedzy Spółki

Akcjonariusz

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów na WZA

% udział głosów na WZA

RAZEM

19.514.647

100%

25.889.647

100%

Adam Kidała

4.132.353

21.18%

6.257.353

24.17%

Jacek Rożek

4.132.353

21.18%

6.257.353

24.17%

Jerzy Wodarczyk

4.132.353

21.18%

6.257.353

24.17%

Pozostali akcjonariusze

5.226.668

26.78%

5.226.668

20.19%

w tym Konsorcjum Stali S.A.

579.668

2.97%

579.668

2.24%

„Bowim” S.A. zakup w ramach operacji buy back *”

1.890.920

9.69%

1.890.920

7.30%

Data ostatniej aktualizacji 14.08.2019 r.

* akcje własne skupione w ramach operacji buy back nie biorą udziału podczas WZ Spółki