Struktura akcjonariatu
wg najlepszej wiedzy Spółki

Akcjonariusz

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów na WZA

% udział głosów na WZA

Adam Kidała

4.132.353

21.18%

6.257.353

26.67%

Jacek Rożek

4.132.353

21.18%

6.257.353

26.67%

Jerzy Wodarczyk

4.132.353

21.18%

6.257.353

26.67%

Pozostali akcjonariusze

4.686.568

24.00%

4.686.568

19.99%

w tym Konsorcjum Stali S.A.

39.568

0.20%

39.568

0.17%

„Bowim” S.A. zakup w ramach operacji buy back *

2.431.020

12.46%

0

0.00%

RAZEM

19.514.647

100%

23.458.627

100%

Data ostatniej aktualizacji 15.10.2021 r.

* akcje własne skupione w ramach operacji buy back nie biorą udziału podczas WZ Spółki