Struktura akcjonariatu
wg najlepszej wiedzy Spółki

Akcjonariusz

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów na WZA

% udział głosów na WZA

RAZEM

19.514.647

100%

25.889.647

100%

Adam Kidała

4.132.353

21.18%

6.257.353

24.17%

Jacek Rożek

4.132.353

21.18%

6.257.353

24.17%

Jerzy Wodarczyk

4.132.353

21.18%

6.257.353

24.17%

Pozostali akcjonariusze

5.115.328

26.20%

5.115.328

19.76%

w tym Konsorcjum Stali S.A.

468.328

2.40%

468.328

1.81%

„Bowim” S.A. zakup w ramach operacji buy back *

2.002.260

10.26%

2.002.260

7.73%

Data ostatniej aktualizacji 15.01.2020 r.

* akcje własne skupione w ramach operacji buy back nie biorą udziału podczas WZ Spółki