Struktura akcjonariatu
wg najlepszej wiedzy Spółki

Akcjonariusz

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów na WZA

% udział głosów na WZA

Adam Kidała

4.132.353

21.18%

6.257.353

26.47%

Jacek Rożek

4.132.353

21.18%

6.257.353

26.47%

Jerzy Wodarczyk

4.132.353

21.18%

6.257.353

26.47%

Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

1.519.417

7.79%

1.519.417

6.43%

Pozostali akcjonariusze

3.344.541

17.12%

3.344.541

14.16%

w tym Konsorcjum Stali S.A.

216.958

1.11%

216.958

0.92%

„Bowim” S.A. zakup w ramach operacji buy back *

2.253.630

11.55%

0

0.00%

RAZEM

19.514.647

100%

23.636.017

100%

Data ostatniej aktualizacji 15.01.2021 r.

* akcje własne skupione w ramach operacji buy back nie biorą udziału podczas WZ Spółki