Struktura akcjonariatu
wg najlepszej wiedzy Spółki

Akcjonariusz

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów na WZA

% udział głosów na WZA

RAZEM

19.514.647

100%

23.697.847

100%

Adam Kidała

4.132.353

21.18%

6.257.353

26.40%

Jacek Rożek

4.132.353

21.18%

6.257.353

26.40%

Jerzy Wodarczyk

4.132.353

21.18%

6.257.353

26.40%

Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

1.519.417

7.79%

1.519.417

6.41%

Pozostali akcjonariusze

3.406.371

17.44%

3.406.371

14.39%

w tym Konsorcjum Stali S.A.

278.788

1.43%

278.788

1.18%

„Bowim” S.A. zakup w ramach operacji buy back *

2.191.800

11.23%

0

0.00%

Data ostatniej aktualizacji 15.10.2020 r.

* akcje własne skupione w ramach operacji buy back nie biorą udziału podczas WZ Spółki