Struktura akcjonariatu
wg najlepszej wiedzy Spółki

Akcjonariusz

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów na WZA

% udział głosów na WZA

Adam Kidała

4.132.353

21.18%

6.257.353

26.56%

Jacek Rożek

4.132.353

21.18%

6.257.353

26.56%

Jerzy Wodarczyk

4.132.353

21.18%

6.257.353

26.56%

Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

1.147.865

5.88%

1.147.865

4.87%

Pozostali akcjonariusze

3.637.253

18.63%

3.637.253

15.45%

w tym Konsorcjum Stali S.A.

138.118

0.71%

138.118

0.59%

„Bowim” S.A. zakup w ramach operacji buy back *

2.332.470

11.95%

0

0.00%

RAZEM

19.514.647

100%

23.557.177

100%

Data ostatniej aktualizacji 14.05.2021 r.

* akcje własne skupione w ramach operacji buy back nie biorą udziału podczas WZ Spółki