Struktura akcjonariatu
wg najlepszej wiedzy Spółki

Akcjonariusz

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów na WZA

% udział głosów na WZA

Adam Kidała

4.132.353

21.18%

6.257.353

26.61%

Jacek Rożek

4.132.353

21.18%

6.257.353

26.61%

Jerzy Wodarczyk

4.132.353

21.18%

6.257.353

26.61%

Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

1.147.865

5.88%

1.147.865

4.88%

Pozostali akcjonariusze

3.597.833

18.43%

3.597.833

15.29%

w tym Konsorcjum Stali S.A.

98.698

0.51%

98.698

0.42%

„Bowim” S.A. zakup w ramach operacji buy back *

2.371.890

12.15%

0

0.00%

RAZEM

19.514.647

100%

23.517.757

100%

Data ostatniej aktualizacji 15.07.2021 r.

* akcje własne skupione w ramach operacji buy back nie biorą udziału podczas WZ Spółki