Struktura akcjonariatu
wg najlepszej wiedzy Spółki

Akcjonariusz

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów na WZA

% udział głosów na WZA

Adam Kidała

4.132.353

21.18%

6.257.353

26.72%

Jacek Rożek

4.132.353

21.18%

6.257.353

26.72%

Jerzy Wodarczyk

4.132.353

21.18%

6.257.353

26.72%

Pozostali akcjonariusze

4.647.000

23.80%

4.647.000

19.84%

„Bowim” S.A. zakup w ramach operacji buy back *

2.470.588

12.66%

0

0.00%

RAZEM

19.514.647

100%

23.419.059

100%

Data ostatniej aktualizacji 15.12.2021 r.

* akcje własne skupione w ramach operacji buy back nie biorą udziału podczas WZ Spółki