Struktura akcjonariatu
wg najlepszej wiedzy Spółki

Akcjonariusz

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów na WZA

% udział głosów na WZA

RAZEM

19.514.647

100%

25.889.647

100%

Adam Kidała

4.132.353

21.18%

6.257.353

24.17%

Jacek Rożek

4.132.353

21.18%

6.257.353

24.17%

Jerzy Wodarczyk

4.132.353

21.18%

6.257.353

24.17%

Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

1.468.974

7.53%

1.468.974

5.67%

Pozostali akcjonariusze

3.604.234

18.45%

3.604.234

13.92%

w tym Konsorcjum Stali S.A.

426.208

2.18%

426.208

1.65%

„Bowim” S.A. zakup w ramach operacji buy back *

2.044.380

10.48%

2.044.380

7.90%

Data ostatniej aktualizacji 13.03.2020 r.

* akcje własne skupione w ramach operacji buy back nie biorą udziału podczas WZ Spółki