Struktura akcjonariatu
wg najlepszej wiedzy Spółki

Akcjonariusz

Liczba akcji

% w kapitale

Liczba głosów na WZA

% udział głosów na WZA

RAZEM

19.514.647

100%

25.889.647

100%

Adam Kidała

4.132.353

21.18%

6.257.353

24.17%

Jacek Rożek

4.132.353

21.18%

6.257.353

24.17%

Jerzy Wodarczyk

4.132.353

21.18%

6.257.353

24.17%

Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

1.468.974

7.53%

1.468.974

5.67%

Pozostali akcjonariusze

3.562.114

18.24%

3.562.114

13.76%

w tym Konsorcjum Stali S.A.

384.088

1.97%

384.088

1.48%

„Bowim” S.A. zakup w ramach operacji buy back *

2.086.500

10.69%

2.086.500

8.06%

Data ostatniej aktualizacji 15.05.2020 r.

* akcje własne skupione w ramach operacji buy back nie biorą udziału podczas WZ Spółki