IPO

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami publicznej oferty akcji spółki Bowim S.A.

Parametry Oferty

Na podstawie Prospektu oferowanych jest 3.000.000 Akcji Oferowanych, w tym:

 • w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – do objęcia 825.000 Akcji serii G oraz do sprzedaży 1.425.000 Akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
 • w ramach Transzy Otwartej – do objęcia 275.000 Akcji serii G oraz do sprzedaży 475.000 Akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

W sytuacji, w której w terminach przewidzianych do składania zapisów podstawowych, wskazanych poniżej, nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na wszystkie Akcje Oferowane, Emitent może postanowić o przeprowadzeniu zapisów dodatkowych, oferowanych na podstawie i na zasadach określonych w Prospekcie. W przypadku decyzji Emitenta o przeprowadzeniu zapisów dodatkowych informacja o liczbie Akcji Oferowanych na które będzie można składać zapisy dodatkowe, podana zostanie przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego przed rozpoczęciem zapisów dodatkowych. Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt w terminie wskazanym w poniżej. W przypadku zapisów dodatkowych podział na transze nie obowiązuje.

Na podstawie Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:

 • 6.375.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
 • 3.882.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
 • 765.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
 • 2.117.647 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
 • do 1.100.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
 • do 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Harmonogram oferty

 • Rozpoczęcie Publicznej Oferty: w dniu publikacji Prospektu emisyjnego
 • Składanie Deklaracji Nabycia: od 20 lipca 2012 r. do 24 lipca 2012 r., do godz. 16.00
 • Planowane podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach: 25 lipca 2012 r.
 • Otwarcie Publicznej Subskrypcji: 26 lipca 2012 r.
 • Przyjmowanie podstawowych zapisów na Akcje Oferowane: od 26 lipca 2012 r. do 30 lipca 2012 r.
 • Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku nie przeprowadzania zapisów dodatkowych: 30 lipca 2012 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie Akcji Oferowanych, na które będzie można składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych*: 31 lipca 2012 r.
 • Przyjmowanie dodatkowych zapisów na Akcje Oferowane*: od 1 sierpnia 2012 r. do 2 sierpnia 2012 r.
 • Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych: 2 sierpnia 2012 r.
 • Planowany przydział Akcji Oferowanych: do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji

* Dodatkowe zapisy przyjmowane będą w sytuacji, w której w terminach przewidzianych do składania podstawowych zapisów nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na wszystkie Akcje Oferowane oraz jeżeli Emitent tak postanowi.

Budowanie księgi popytu – book-building

Przed rozpoczęciem Publicznej Oferty przeprowadzone zostaną działania marketingowe, zwane procesem budowania księgi popytu – „book-building”. Proces „book-building” odnosi się do obu transz, w których oferowane są Akcje Oferowane. W wyniku tych działań powstanie księga popytu na Akcje Oferowane. Wyniki budowania „księgi popytu” w obu transzach będą wykorzystane przy ustalaniu ceny emisyjnej oraz ceny sprzedaży Akcji Oferowanych. W przypadku istotnych różnic w wynikach „book-building” w obu transzach Zarząd Emitenta będzie starał się wyznaczyć cenę na poziomie zapewniającym objęcie wszystkich Akcji Oferowanych w obu transzach. Cena emisyjna będzie identyczna w obu transzach. Cena sprzedaży będzie równa cenie emisyjnej. Inwestorzy z Transzy Otwartej, którzy wezmą udział w procesie „book-building” oraz Inwestorzy z Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, którzy otrzymają imienne zaproszenie, będą mogli skorzystać z preferencji w przydziale Akcji Oferowanych na zasadach, o których mowa w Prospekcie (część IV, pkt 5.1.4.). Proces budowania “księgi popytu” polega na zbieraniu Deklaracji Nabycia Inwestorów, zainteresowanych nabyciem, na podstawie Prospektu, określonej liczby Akcji Oferowanych po wskazanej cenie. Przyjmowane będą Deklaracje Nabycia z ceną podaną z dokładnością do 0,01 zł. Deklaracja Nabycia nie ma charakteru wiążącego dla Inwestora, z zastrzeżeniem zapisów pkt 5.1.4 części IV Prospektu dotyczących preferencji w Transzy Otwartej oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Deklaracje Nabycia nie zawierające:

 • liczby akcji będącej wielokrotnością 10 sztuk,
 • liczby akcji w wysokości co najmniej 100 sztuk,
 • ceny we wskazanym przedziale cenowym,
 • ceny z dokładnością do 0,01 zł,
 • pozostałych danych wskazanych w formularzu Deklaracji Nabycia,
 • będą uznane za nieważne.

Cena Akcji

Cena emisyjna, równa cenie sprzedaży Akcji Oferowanych, wynosi maksymalnie 11,00 PLN i nie może być niższa niż ich wartość nominalna. Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona, zgodnie z opinią uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, której treść została zamieszczona w pkt 4.6 Dokumentu Ofertowego, po przeprowadzeniu procesu „book-building” lub na podstawie rekomendacji domu maklerskiego oferującego Akcje Oferowane i przekazana, przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie, tzn. do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie. Cena emisyjna będzie równa dla obu transz oraz dla zapisów dodatkowych. Cena sprzedaży będzie równa cenie emisyjnej. Brak jest dodatkowych kosztów i podatków związanych ze złożeniem zapisu, które zapisujący się na akcje będzie musiał ponieść, poza wskazanymi w pkt 5.1.8 części IV Prospektu. Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą Deklaracje Nabycia w „book-building” wynosi od 9,00 do 11,00 PLN za akcję.

Zapisy

Przyjmowane będą zapisy na Akcje Oferowane w liczbie nie mniejszej niż 100 sztuk.