Kalendarium wydarzeń / Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia MAR osoby związane ze spółką BOWIM SA („Spółka” lub „Emitent”) i Grupą Kapitałową BOWIM (określane zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 25-26 Rozporządzenia MAR) obowiązują tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji spółki BOWIM SA. w 2017 r. w związku ze sporządzaniem i publikacją raportów okresowych

Okresy zamknięte
Wydarzenie
Od 10.03.2018- 09.04.2018r.w związku z publikacją raportu rocznego za 2017 r.
Od 28.04.2018 – 28.05.2018r.w związku z publikacją raportu za I kwartał 2018 r.
Od 19.08.2018- 18.09.2018r.w związku z publikacją raportu za I półrocze 2018 r.
Od 27.10.2018- 26.11.2018r.w związku z publikacją raportu za III kwartał 2018 r.

Definicja okresu zamknietego

Zgodnie z art. 19 ust. 11 osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z:

a) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub

b) prawem krajowym.