Kalendarium wydarzeń / Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoby związane ze spółką BOWIM SA („Spółka” lub „Emitent”) i Grupą Kapitałową BOWIM (określane zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 25-26 Rozporządzenia MAR) obowiązują tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji spółki BOWIM SA. w 2020 r. w związku ze sporządzaniem i publikacją raportów okresowych

Okresy zamknięte
Wydarzenie
Od 01.04.2020 - 30.04.2020 r.w związku z publikacją raportu rocznego za 2019 r.
Od 29.04.2020 - 28.05.2020 r.w związku z publikacją raportu za I kwartał 2020 r.
Od 01.09.2020 - 30.09.2020 r.w związku z publikacją raportu za I półrocze 2020 r.
Od 28.10.2020 - 26.11.2020 r.w związku z publikacją raportu za III kwartał 2020 r.

Definicja okresu zamknietego

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z:

a) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub

b) prawem krajowym.