PROSPEKT EMISYJNY

16 września 2011r. Bowim S.A. opublikowała prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii G oraz D oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, D, E, F, G oraz praw do akcji serii G. Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z pełną wersją prospektu emisyjnego Spółki.

DOKUMENTPOBIERZ
Prospekt emisyjnypobierz plik
Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnegopobierz plik
Aneks nr 2 do Prospektu emisyjnegopobierz plik
Aneks nr 3 do Prospektu emisyjnegopobierz plik
Aneks nr 4 do Prospektu emisyjnegopobierz plik
Aneks nr 5 do Prospektu emisyjnegopobierz plik
Aneks nr 6 do Prospektu emisyjnegopobierz plik
Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnegopobierz plik
Aneks nr 8 do Prospektu emisyjnegopobierz plik
Aneks nr 9 do Prospektu emisyjnegopobierz plik
Komunikat aktualizujący nr 1pobierz plik
Komunikat aktualizujący nr 2pobierz plik
Komunikat aktualizujący nr 3pobierz plik
Komunikat aktualizujący nr 4pobierz plik
Komunikat aktualizujący nr 5pobierz plik
Komunikat aktualizujący nr 6pobierz plik

* Jedynym obowiązującym źródłem informacji o oferowaniu akcji jest wyłącznie zatwierdzony prospekt emisyjny.
Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Polski niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy w sprawie prospektu lub Amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych. Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z toczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w III części Prospektu pt. ”Czynniki ryzyka”.