HISTORIA

Firma „Bowim” powstała w 1995 r. jako spółka cywilna działająca w branży dystrybucji wyrobów hutniczych.

W 1999 roku firma przystąpiła do Polskiej Unii Dystrybutorów Stali („PUDS”) jako członek założyciel.

W 2001 roku, w wyniku dynamicznego rozwoju firma przekształcona została w Spółkę Akcyjną.

W 2005 roku na bazie oddziału w Rzeszowie, „Bowim” S.A. utworzył spółkę zależną Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. obejmując udziały w kapitale założycielskim powyższej spółki stanowiące 75% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania praw z 85,7% głosów na zgromadzeniach wspólników Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o.

W 2007 r. spółka przeniosła swoją siedzibę główną z Tarnowskich Gór do Sosnowca.

W 2007 roku „Bowim” S.A. nabył 80% udziałów w kapitale zakładowym Betstal Sp. z o.o. a spółka zależna Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. nabyła 100% udziałów w kapitale zakładowym Centrostal- Jasło Sp. z o.o., inkorporując ją w całości w 2008 roku.

W 2010 roku „Bowim” S.A. nabył 100% akcji w spółce Passat-Stal S.A.

W 2011 roku „Bowim” S.A. nabył 10% udziałów w spółce Betstal Sp. z o.o.

W dniu 25 stycznia 2012 roku akcje Spółki „Bowim” SA z powodzeniem zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wejściu Spółki na GPW nie towarzyszyła emisja akcji. Do obrotu wprowadzonych zostało łącznie 13.139.647 akcji zwykłych na okaziciela serii B, D, E i F o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

W dniu 25 sierpnia 2015 roku „Bowim” S.A. objął 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Betstal o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł