DANE JEDNOSTKOWE ROCZNE:

Wybrane dane finansowe

Pobierz jako plik xlsx

Sprawozdanie finansowe

Pobierz jako plik xlsx

Wybrane dane finansowe (w tys. PLN)

2021

2020

2019

2018

2017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

2.381.592

1.262.593

1.373.738

1.426.419

1.200.873

Przychody z działalności operacyjnej ogółem

2.382.955

1.264.729

1.384.560

1.427.982

1.202.581

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

214.603

24.108

12.626

29.796

35.720

Zysk (strata) brutto

182.994

16.931

1.846

12.836

21.952

Zysk (strata) netto

142.995

14.693

1.605

10.180

16.442

Aktywa razem

640.650

396.317

396.261

453.010

374.185

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

372.778

265.230

274.583

328.631

256.013

Zobowiązania długoterminowe

90.120

90.024

103.954

86.301

74.499

Zobowiązania krótkoterminowe

282.659

175.206

170.630

242.330

181.515

Kapitał własny

267.872

131.087

121.678

124.379

118.171

Kapitał zakładowy

1.951

1.951

1.951

1.951

1.951

Liczba akcji (szt.)

19.514.647

19.514.647

19.514.647

19.514.647

19.514.647

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0,12

0

0,03

0,1

0,1