DANE JEDNOSTKOWE ROCZNE:

Wybrane dane finansowe

Pobierz jako plik xlsx

Sprawozdanie finansowe

Pobierz jako plik xlsx

Wybrane dane finansowe 
(w tys.PLN)

2019

2018

2017

2016

2015

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1.373.738

1.426.419

1.200.873

875.957

808.634

Przychody z działalności operacyjnej ogółem

1.384.560

1.427.982

1.202.581

883.609

814.354

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

12.626

29.796

35.720

38.944

3.869

Zysk (strata) brutto

1.846

12.836

21.952

22.647

70

Zysk (strata) netto

1.605

10.180

16.442

18.536

451

Aktywa razem

396.261

453.010

374.185

364.385

281.168

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

274.583

328.631

256.013

248.653

180.345

Zobowiązania długoterminowe

103.954

86.301

74.499

60.040

20.564

Zobowiązania krótkoterminowe

170.630

242.330

181.515

188.613

159.780

Kapitał własny

121.678

124.379

118.171

115.733

100.823

Kapitał zakładowy

1.951

1.951

1.951

1.951

1.951

Liczba akcji (szt.)

19.514.647

19.514.647

19.514.647

19.514.647

19.514.647

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0,03

0,1

0,1

0

0