DANE JEDNOSTKOWE ROCZNE:

Wybrane dane finansowe

Pobierz jako plik xlsx

Sprawozdanie finansowe

Pobierz jako plik xlsx

Wybrane dane finansowe (w tys. PLN)

2023

2022

2021

2020

2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1.964.337

2.656.101

2.381.592

1.262.593

1.373.738

Przychody z działalności operacyjnej ogółem

1.998.122

2.660.335

2.382.955

1.264.729

1.384.560

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

33.596

164.561

214.603

24.108

12.626

Zysk (strata) brutto

10.540

133.012

182.994

16.931

1.846

Zysk (strata) netto

12.538

103.760

142.995

14.693

1.605

Aktywa razem

538.272

597.352

640.650

396.317

396.261

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

222.839

274.003

372.778

265.230

274.583

Zobowiązania długoterminowe

32.846

81.356

90.120

90.024

103.954

Zobowiązania krótkoterminowe

189.993

192.647

282.659

175.206

170.630

Kapitał własny

315.433

323.348

267.872

131.087

121.678

Kapitał zakładowy

1.951

1.951

1.951

1.951

1.951

Liczba akcji (szt.)

19.514.647

19.514.647

19.514.647

19.514.647

19.514.647

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

1,20

2,52

0,12

0

0,03