DANE JEDNOSTKOWE ROCZNE:

Wybrane dane finansowe

Pobierz jako plik xlsx

Sprawozdanie finansowe

Pobierz jako plik xlsx

Wybrane dane finansowe (w tys. PLN)

2022

2021

2020

2019

2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

2.656.101

2.381.592

1.262.593

1.373.738

1.426.419

Przychody z działalności operacyjnej ogółem

2.660.335

2.382.955

1.264.729

1.384.560

1.427.982

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

164.561

214.603

24.108

12.626

29.796

Zysk (strata) brutto

133.012

182.994

16.931

1.846

12.836

Zysk (strata) netto

103.760

142.995

14.693

1.605

10.180

Aktywa razem

597.352

640.650

396.317

396.261

453.010

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

274.003

372.778

265.230

274.583

328.631

Zobowiązania długoterminowe

81.356

90.120

90.024

103.954

86.301

Zobowiązania krótkoterminowe

192.647

282.659

175.206

170.630

242.330

Kapitał własny

323.348

267.872

131.087

121.678

124.379

Kapitał zakładowy

1.951

1.951

1.951

1.951

1.951

Liczba akcji (szt.)

19.514.647

19.514.647

19.514.647

19.514.647

19.514.647

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

2,52

0,12

0

0,03

0,1