DANE JEDNOSTKOWE ROCZNE:

Wybrane dane finansowe

Pobierz jako plik xlsx

Sprawozdanie finansowe

Pobierz jako plik xlsx

Wybrane dane finansowe (w tys. PLN)

2020

2019

2018

2017

2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

1.262.593

1.373.738

1.426.419

1.200.873

875.957

Przychody z działalności operacyjnej ogółem

1.264.729

1.384.560

1.427.982

1.202.581

883.609

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

24.108

12.626

29.796

35.720

38.944

Zysk (strata) brutto

16.391

1.846

12.836

21.952

22.647

Zysk (strata) netto

14.693

1.605

10.180

16.442

18.536

Aktywa razem

396.317

396.261

453.010

374.185

364.385

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

265.230

274.583

328.631

256.013

248.653

Zobowiązania długoterminowe

90.024

103.954

86.301

74.499

60.040

Zobowiązania krótkoterminowe

175.206

170.630

242.330

181.515

188.613

Kapitał własny

131.087

121.678

124.379

118.171

115.733

Kapitał zakładowy

1.951

1.951

1.951

1.951

1.951

Liczba akcji (szt.)

19.514.647

19.514.647

19.514.647

19.514.647

19.514.647

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

0

0,03

0,1

0,1

0