HISTORIA OPERACJI NA AKCJACH

PIERWSZE NOTOWANIE

Kapitał zakładowy „Bowim” S.A. wynosi 1.951.464,70 zł i dzieli się na 19.514.647 sztuk akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, w tym:

  • 6.375.000 akcji serii A (imiennych uprzywilejowanych co do głosu, 2:1),
  • 6.375.000 akcji serii B (zwykłych na okaziciela),
  • 3.882.000 akcji serii D (zwykłych na okaziciela),
  • 765.000 akcji serii E (zwykłych na okaziciela),
  • 2.117.647 akcji serii F (zwykłych na okaziciela).

Pierwsze notowanie akcji „Bowim” S.A. na GPW w Warszawie miało miejsce 25.01.2012r.
Do obrotu na rynku głównym trafiło 13.139.647 akcji serii B, D, E oraz F. Akcje serii F objęło w prywatnej ofercie Konsorcjum Stali S.A.
Pierwsza sesja spółki „Bowim” S.A. (PLBOWM000019) zakończyła się przy kursie akcji na poziomie 10,50 zł (23,5% zysku). Przez moment kurs walorów wynosił nawet 14,99 zł. Obroty były niewielkie i wyniosły łącznie 84,2 tys. zł. Spółka nie przeprowadzała publicznej oferty. Była ona planowana na październik 2011r. jednak z uwagi na złą sytuację na giełdach światowych, w tym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Zarząd „Bowim” S.A. podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej.

PODZIAŁ AKCJI (SPLIT)
Spółka nie dokonała podziału akcji.

DYWIDENDA
Spółka nie deklarowała i nie wypłaciła dywidendy za lata 2011-2015 i 2019.

ZWZ Bowim SA w dniu 8 maja 2017 roku podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku Spółki za 2016 rok na wypłatę dywidendy w kwocie 0,10 PLN na jedną akcję.

ZWZ Bowim SA w dniu 24 maja 2018 roku podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku Spółki za 2017 rok na wypłatę dywidendy w kwocie 0,10 PLN na jedną akcję.

ZWZ Bowim SA w dniu 17 czerwca 2019 roku podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku Spółki za 2018 rok na wypłatę dywidendy w kwocie 0,03 PLN na jedną akcję.

ZWZ Bowim SA w dniu 31 maja 2021 roku podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku Spółki za 2020 rok na wypłatę dywidendy w kwocie 0,12 PLN na jedną akcję.

ZWZ Bowim SA w dniu 6 czerwca 2022 roku podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku Spółki za 2021 rok na wypłatę dywidendy w kwocie 2,52 PLN na jedną akcję.

ZWZ Bowim SA w dniu 20 czerwca 2023 roku podjęło uchwałę o przeznaczeniu części zysku Spółki za 2022 rok na wypłatę dywidendy w kwocie 1,20 PLN na jedną akcję.

PRAWO POBORU
Nie miało miejsca.

KOLEJNE EMISJE AKCJI
Od dnia debiutu „Bowim” S.A. na GPW w Warszawie do dnia dzisiejszego Spółka nie emitowała nowych akcji.

KOLEJNE WPROWADZENIE AKCJI DO OBROTU
Nie miało miejsce kolejne wprowadzenie akcji do obrotu.

WEZWANIA
Zdarzenie nie wystąpiło.

PRZYMUSOWY WYKUP
Spółka nie brała udziału i nie była stroną przymusowego wykupu.

NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

DATAILOŚĆ NABYWANYCH AKCJI% UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM% GŁOSÓW NA WZ SPÓŁKI
ŁĄCZNIE2.470.58812,66%9,54%

Historia operacji na akcjach – POBIERZ PLIK

Podstawa prawna:

1. Upoważnienie udzielone uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Bowim” S.A. z dnia 7 marca 2014 r., o której podjęciu Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2014 – Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podjętej na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych,

2. Warunkowa umowa sprzedaży akcji z dnia 7 marca 2014 roku zawarta pomiędzy Spółką a Konsorcjum Stali S.A.

3.  Aneks nr 4 z dnia 24 stycznia 2014 r. do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r., zawartego pomiędzy Spółką a Konsorcjum Stali S.A..

4. Upoważnienie udzielone uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy „Bowim” S.A. z dnia 8 maja 2017 r., o której podjęciu Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2017 – Treść uchwał podjętych przez ZWZ Bowim S.A. w dniu 08.05.2017 r., podjętej na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych,

5. Umowa Sprzedaży Akcji z dnia 22 maja 2017 roku zawarta pomiędzy Spółką a Konsorcjum Stali S.A.

6.  Aneks nr 5 z dnia 28 lutego 2017 r. do Porozumienia Inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r., zawartego pomiędzy Spółką a Konsorcjum Stali S.A..