RADA NADZORCZA
LP.SKŁAD RADY NADZORCZEJKADENCJAKRYTERIUM NIEZALEŻNOŚCICV
1.

Feliks Rożek – Członek Rady Nadzorczej

06.06.2022 – 31.12.2027

NIE

Pobierz plik

2.

Jan Kidała – Członek Rady Nadzorczej

06.06.2022 – 31.12.2027

NIE

Pobierz plik

3.

Aleksandra Wodarczyk – Członek Rady Nadzorczej

06.06.2022 – 31.12.2027

NIE

Pobierz plik

4.

Katarzyna Czerniak – Członek Rady Nadzorczej

06.06.2022 – 31.12.2027

TAK

Pobierz plik

5.

Jerzy Biernat – Członek Rady Nadzorczej

06.06.2022 – 31.12.2027

TAK

Pobierz plik

Kadencja członków Rady Nadzorczej upływa z dniem 31 grudnia 2027 roku. Ich mandaty wygasną najpóźniej z dniem odbycia WZ Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2027 roku.

KOMITET AUDYTU

W ramach Rady Nadzorczej „Bowim” SA od 2013 roku funkcjonuje komitet audytu powołany do życia uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca 2013 roku, przyjętą na ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku.

W skład komitet audytu wchodzą:
1) Pani Katarzyna Czerniak,
2) Pan Jerzy Biernat,
3) Pan Feliks Rożek

Do zadań komitetu Audytu należy w szczególności:
1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki
2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
4) monitorowanie niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz firmy audytorskiej.
5) inne zadania określone przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

ostatnia aktualizacja: 06.06.2022 r.