STRATEGIA

Strategicznym celem Grupy „Bowim” jest ugruntowanie pozycji jednego z liderów rynku dystrybucji wyrobów hutniczych w Polsce, przy jednoczesnym dążeniu do uzyskiwania wysokich poziomów rentowności sprzedaży netto prowadzonej działalności. W efekcie rozwoju Grupy Emitenta następować będzie budowa i wzrost wartości Grupy „Bowim” dla akcjonariuszy poprzez wzrost efektywności prowadzonej działalności oraz efektywnego wykorzystania potencjału spółek tworzących Grupę.

Pomimo założeń dotyczących planów strategicznych w latach 2012 – 2014 z powodu niekorzystnej sytuacji, plany dotyczące rozbudowy sieci logistyczno-dystrybucyjnej nie zostały zrealizowane, a pozostałe w postaci rozwoju serwisu stali oraz poszerzenia oferty asortymentowej ograniczone do niezbędnego minimum. Jednak w dalszym ciągu plany strategiczne nie uległy zmianie, zostały jedynie odłożone w czasie na lata 2014 – 2016.
W nawiązaniu do powyższego Grupa Emitenta założyła przeprowadzenie planu inwestycyjnego, pierwotnie planowanego do zrealizowania w latach 2013-2014 na lata 2014-2016.

Plan zakłada:

 • rozbudowę sieci logistyczno-dystrybucyjnej (budowę wielopoziomowej sieci dystrybucyjno-magazynowej),
 • rozwój usług serwisu stali,
 • poszerzenie oferty asortymentowej.

ROZBUDOWA SIECI LOGISTYCZNO-DYSTRYBUCYJNEJ

Zakłada się rozbudowę sieci sprzedaży, w wyniku której zbudowana zostanie wielopoziomowa sieć dystrybucyjno-logistyczna Grupy Kapitałowej „Bowim” S.A. obejmująca swym zasięgiem całe terytorium kraju, składająca się z:

 • sieci biur handlowych zlokalizowanych w głównych miastach Polski (będących już w posiadaniu Grupy) umożliwiająca bezpośredni kontakt spółek Grupy z klientem, zdobywanie zamówień i bieżące monitorowanie rynku oraz identyfikowanie jego potrzeb i oczekiwań,

 • dwóch magazynów głównych: Śląsk (obecnie posiadamy magazyn centralny w Sosnowcu wraz z magazynem w Sławkowie) – stanowiący bazę logistyczno-dystrybucyjną dla handlu hurtowego oraz centrum serwisowo-dystrybucyjne w Płocku – obsługujące głównie dużych i średnich klientów na terenie całego kraju,

 • stworzenie kilku/kilkunastu magazynów lokalnych o mniejszym zasięgu terytorialnym, dostosowanych do rynku lokalnego – obsługujących głównie średnich i małych klientów (obecnie taką funkcję w Grupie pełni Bowim Podkarpacie Sp. z o.o.).

Realizacja wymienionych zadań inwestycyjnych planowana jest poprzez akwizycję podmiotów, których przedmiot prowadzonej działalności wpisuje się w strategię rozwoju Grupy „Bowim”, zakup już istniejących obiektów lub budowę magazynów we własnym zakresie (tzw. inwestycje greenfield).

ROZWÓJ I BUDOWA SERWISU STALI

Rozwój usług serwisu stali jest warunkiem niezbędnym do stworzenia efektywnej organizacji będącej nowoczesnym dystrybutorem wyrobów hutniczych. Posiadanie własnego serwisu stali umożliwia Grupie Bowim S.A. dostosowywanie parametrów zamawianych wyrobów do konkretnych i indywidualnych wymagań odbiorców.

Planuje się rozwój i budowę serwisu stali poprzez:

 • rozbudowę sieci zakładów prefabrykacji prętów zbrojeniowych dla potrzeb przemysłu budowlanego, które zlokalizowane zostaną przy magazynach centralnych (do tej pory już dokonano umaszynowienia Betstal Sp. z o.o. zwiększając jej zdolności produkcyjne z 1.000 do 3.000 ton), dzięki czemu Grupa Bowim S.A. będzie w stanie zrealizować każde zlecenie od odbiorców z dynamicznie rozwijającego się sektora budownictwa infrastrukturalnego, bez względu na wielkość zamówienia oraz jego zasięg terytorialny,

 • rozbudowę zakładu serwisu stali w Płocku, będącej własnością Spółki zależnej Passat-Stal S.A., poprzez rozpoczęcie produkcji profili zimno giętych w wyniku procesu cięcia wzdłużnego i poprzecznego blach w kręgach,

 • rozwój pozostałych usług obróbki stali, takich jak: cięcie na wymiar, wypalanie elementów stalowych, śrutowanie, piaskowanie i malowanie.

Rozwój usług serwisu stali powinien pozwolić na zwiększenie udziału w rynku wielu asortymentów oraz zwiększenie rentowności prowadzonej działalności.

POSZERZENIE OFERTY ASORTYMENTOWEJ

Grupa Kapitałowa „Bowim” zamierza kontynuować działania w kierunku rozszerzenia asortymentu oferowanych produktów przez dodanie stali stopowych nierdzewnych oraz narzędziowych. Przejęcie przez „Bowim” S.A. spółki Passat-Stal (2010r.) przyczyniło się do rozszerzenia oferty asortymentowej o produkty wytwarzane z blachy zimnowalcowanej i ocynkowanej.

Zakłada się, iż realizacja tak zdefiniowanej strategii rozwoju umożliwi budowę efektywnej organizacji obejmującej zasięgiem obszar całego kraju, która będzie w stanie:

 • szybko i sprawnie realizować dostawy zamówionego towaru dzięki rozwojowi bazy logistyczno-magazynowej,

 • budować długotrwałe relacje z klientami, a także pozyskiwać nowe grupy odbiorców dzięki poszerzeniu oferty asortymentowej,

 • negocjować korzystne warunki współpracy z dostawcami dzięki uzyskiwanym efektom skali związanym ze wzrostem wartości zamówień, co przyczyni się do możliwości oferowania klientom konkurencyjnych cen sprzedawanych wyrobów stalowych, a także do możliwości kontroli poziomu uzyskiwanej marży.